fbpx

Nastavnik hemije, Pedagog Kotor Varoš

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Kotor Varoš

Nastavnik hemije, Pedagog Kotor Varoš

Opis radnog mjesta
JU Osnovna škola „Sveti Sava“
Kotor Varoš, Svetosavska 2
tel: 051/927-220, 051/785-175, e-mail: os051@skolers.org

Na osnovu člana 125 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 81/22), direktor škole raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik hemije, nepuna norma (8 časova redovne nastave) – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.
2. Pedagog, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj: 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
5) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18 i 26/19) , a ona podrazumijeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 4.10.2022. godine u 11.00 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“. Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Kotor Varoš

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.