fbpx

Nastavnik italijanskog jezika Šibovska

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“

Nastavnik italijanskog jezika Šibovska

Opis radnog mjesta Nastavnik italijanskog jezika Šibovska
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Petar Kočić“
Šibovska,

Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) direktor škole, r a s p i s u j e

KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

– na radno mjesto nastavnika italijanskog jezika , na određeno, do 30.06.2023.godine , dva časa sedmično (fakultativna nastava)

Posebni uslovi radnog mjesta
Napomena: Za upražnjeno radno mjesto , ovim Konkursom , u radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom,
(najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u vaspitno –obrazovnom procesu).
-pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22)
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za
krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena
protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,
zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem“. stava 1. tačka 4 i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/18 ; 26/19.)
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“ .
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će okačiti na oglasnu tablu škole nakon pregleda dokumentacije.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave vrijeme testiranja i intervjua će se obaviti u ponedeljak , 28.11.2022.godine u prostorijama škole u Šibovskoj sa početkom u 13:00 časova.
Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić“ 78433 Šibovska.
Napomena: „ Za konkurs za nastavnika italijanskog jezika “.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Šibovska

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.