fbpx

Nastavnik muzičke kulture Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“

Nastavnik muzičke kulture Mrkonjić Grad

Opis radnog mjesta Nastavnik muzičke kulture Mrkonjić Grad
JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI
MRKONjIĆ GRAD

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 81/22) i člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19), JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći raspisuje:

K O N K U R S
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik muzičke kulture – 4 časa u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac
Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16,66/18 i 119/21) ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. 115.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:81/22) i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe
opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom i kontak telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19):
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti i ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog staža po vrstama posla,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom)
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Vuk Karadžić “ Baraći , dana 29.11.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja, a šalju se na adresu: JU OŠ „ Vuk Karadžić “ Baraći 70 267 sa naznakom „za konkurs – muzička kultura“

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Mrkonjić Grad

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.