fbpx

Nastavnik njemačkog jezika Donji Žabar

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “DONjI ŽABAR”

Nastavnik njemačkog jezika Donji Žabar

Opis radnog mjesta Nastavnik njemačkog jezika Donji Žabar
JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR
TRG MLADOSTI 4
76 273 DONjI ŽABAR

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE SA PORODILjSKOG ODSUSTVA, A NAJDALjE DO 31.8.2023. godine

1. Nastavnik njemačkog jezika, (4 časa) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu……..1 izvršilac
Posebni uslovi radnog mjesta
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.77/09,86/10,25/14,76/15).

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:
1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
14. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Dana, 30.11.2022. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Testiranje kandidata u 12,30 časova.
Intervju sa kandidatima u 13,30 časova.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Donji Žabar

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.