fbpx

Nastavnik pravoslavne vjeronauke Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “27. januar“

Nastavnik pravoslavne vjeronauke Rogatica

– JU SŠC “27. januar“

Rogatica
Opis radnog mjesta Nastavnik pravoslavne vjeronauke Rogatica
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “27.JANUAR”
ROGATICA

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18,35/20, 92/20), na osnovu Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 29/12,80/14, 83/15), Pravilnika o profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 120/20), ,na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19). Direktor škole raspisuje,

K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 5 časova, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18, 35/20, 92/20) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 120/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)
Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18, 35/20, 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR“ – 01.12.2022.godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu:
JU SŠC “27. januar“ Ulica Srpske sloge 98, 73 220 Rogatica / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Rogatica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.