fbpx

Nastavnik razredne nastave Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA

Nastavnik razredne nastave Srebrenica

Opis radnog mjesta
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA
Raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave , puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5.uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sledeća dokumenta:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno doplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjernje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.125.stav 5.Zakona.

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.125.stav 5. Zakona.
Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.
Dana,31.01.2023. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Testiranje će se obaviti u 10:00 časova, a intervju u 11:00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu najkasnije tri dana od dana objavnjivalja rang-liste na oglasnoj tabli škole.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše:
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“
Ul.Milivoja Mićića bb
75430 Srebrenica
Kontakt tel: 056/440-216

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Srebrenica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.