fbpx

Nastavnik razredne nastave Vojkovići

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VOJKOVIĆI

Nastavnik razredne nastave Vojkovići

Opis radnog mjesta
JU OSNOVNA ŠKOLA “ALEKSA ŠANTIĆ”
VOJKOVIĆI – ISTOČNA ILIDžA

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Vojkovići raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma – jedan (1) izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/2023. godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16, 66/18, 91/21-odluka Ustavnog suda RS i 119/21), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 37/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 45/19).

A) Opšti uslovi, koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava ,
5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tački 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Posebni uslovi, koje kandidat treba da ispunjava:
1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti :
*Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
* Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
5. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,
10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 45/19).
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.
Testiranje kandidata će se obaviti 18.08.2022. godine, u 09.00 časova, a intervju 19.08.2022. godine, u 09.00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.
Primljeni kandidat počeće sa radom nakon završene konkursne procedure.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, sa naznakom „Prijava na konkurs, ne otvarati“, na adresu škole, Druge sarajevske brigade br. 57 , 71 214 Vojkovići, Istočna Ilidža.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Vojkovići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.