fbpx

Nastavnik srpskog jezika Bileća

JU OŠ ''Sveti Sava''

Nastavnik srpskog jezika Bileća

Opis radnog mjesta
JU OŠ ”Sveti Sava”
Bileća

K O N K U R S

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na 5 časova redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) koja su steka radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
10) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
11) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
12) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
13) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
14) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
15) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
7. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),
8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
11. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
13. uvjerenje o radnom stažu/ radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposelen:
– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 09.02.2023. godine, testiranje u 0900 časova, a intervju u 1000 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ”Sveti Sava”'Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 02.02.2023

Datum objave: 25.01.2023

Lokacija: Bileća

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.