fbpx

Nastavnik srpskog jezika Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JUOŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek , Zvornik

Nastavnik srpskog jezika Zvornik

Opis radnog mjesta
JUOŠ ”Desanka Maksimović” Čelopek , Zvornik

raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika

Na određeno vrijeme:
1. Nastavnik srpskog jezika, za 9 časova, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a takođe i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
– rodni list ili kopiju lične karte,
– uvjerenje o državljanstvu,
– ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
– Lekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.
Testiranje i intervju obaviće se 31.01.2023. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 09.00 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Prijave slati na adresu: JUOŠ ”Desanka Maksimović” Čelopek 184, 75400 Zvornik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Zvornik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.