fbpx

Pomoćanik/ica ministra/ice, Šef/ica Odsjeka za plaćanja u ruralnom razvoju i Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj-IPARD

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pomoćanik/ica ministra/ice, Šef/ica Odsjeka za plaćanja u ruralnom razvoju i Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj-IPARD

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Radna mjesta:

SEKTOR ZA VODE

01. Pomoćnik/ica ministra/ice – 1 (jedan) izvršilac

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDNA PLAĆANJA

02. Šef/ica Odsjeka za plaćanja u ruralnom razvoju i Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj-IPARD – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (čl. 43.Pomoćnici ministra, šef Kabineta, načelnik Jedinice i načelnici Službi ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruju tako što neposredno rukovode osnovnom organizacionom jedinicom za koju su zaduženi i u tom pogledu organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti tih organizacionih jedinica, raspoređuju poslove na državne službenike i namještenike i daju im upute o načinu vrsenja poslova, osiguravaju blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica kojim rukovode, redovno upoznaju ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica, predlažu preduzimanje potrebnih mjera, vrše najsloženije poslove iz nadležnosti organizacionih jedinica, izvršavaju poslove po nalogu ministra i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni posebnim rješenjem ministra. Pomoćnici ministra, šef Kabineta, načelnik Jedinice i načelnici službi odgovorni su za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala i za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode neposredno odgovaraju ministru, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.) Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to:organizuje pripremu strateških i planskih dokumenta iz djelokruga Sektora; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti; učestvuje na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU drugim poslovima EU integracija; organizuje izradu i prati realizaciju programa rada i podnosi izvještaj o realizaciji planova rada Sektora; provodi politiku i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti vodoprivrede u Federaciji i predlaže mjere za unapređenje; vrši i druge poslove koje odredi ministar. Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.975, 00 KM.

02.Opis poslova: Rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ( čl. 44. Šefovi Odsjeka, odnosno šefovi Jedinica i šef Pisarnice ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruju tako što rukovode tom jedinicom i ovlašteni su da vrše slijedeće poslove: da organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, raspoređuju poslove na državne službenike i namještenike i daju im bliže upute o načinu vršenja tih poslova, da osiguraju blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica, da redovno usmeno ili pismeno upoznaju pomoćnika ministra u čijem se sastavu nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlažu mjere za njihovo rješavanje, postupaju po nalozima pomoćnika i vrše najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovode. Šefovi Odsjeka, odnosno šefovi Jedinica i šef Pisarnice odgovorni su za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala i za svoj rad i rad unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovode neposredno odgovaraju rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode i ministru u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom. Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka i to: izrađuje plan budžeta godišnjih aktivnosti Odsjeka; priprema plan i program rada Odsjeka i stara se o njegovoj realizaciji; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti; stara se o provođenju politike u oblasti ruralnih mjera i IPARD-a; prati stanje iz djelokruga rada Odsjeka; predlaže inicijative za izradu zakona i drugih propisa vezanih za uspostavu IPARD platnog sistema i implementaciju ruralnih mjera; priprema objašnjenja u pogledu neposredne primjene zakona i drugih propisa iz ove oblasti; vrši i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra. Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.559,25 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Građevinski fakultet-hidrotehničkog smjera,
 • najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja VSS,
 • poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Poljoprivredni ili Ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne struke ili Veterinarski fakultet, – najmanje četiri godine radnog staža nakon sticanja VSS,
 • poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16),
 • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul. Kulovića bb. ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000  S a r a j e v o

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

broj: 06-30-8-1460/22) “

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

Mostar, 20.01.2023.

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 04.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.