fbpx

Pomoćnik ministra – Sektor pravnih i općih poslova Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

Pomoćnik ministra – Sektor pravnih i općih poslova Sarajevo

Radno mjesto:
– Pomoćnik ministra – Sektor pravnih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Pomoćnik ministra rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja
utvrđena u članu 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija (Član 35. „Pomoćnik ministra ovlaštenje iz svoje nadležnosti vrši
tako što neposredno rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova
iz nadležnosti sektora, raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje
im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje
svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi, redovno upoznaje federalnog
ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora, predlaže
preduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora, izvršava
poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
ministra.“) i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora, i to: stara se i
neposredno učestvuje u izradi zakona, drugih propisa i općih akata u svim oblastima iz
nadležnosti Ministarstva; priprema godišnje izvještaje i programe rada iz dijela sektora
kojim rukovovodi; stara se o realizaciji programa rada iz nadležnosti sektora; prati i
primjenjuje propise iz svoje oblasti; stara se o vođenju evidencije iz radnih odnosa i
drugih aktivnosti iz ove oblasti; prati rad vođenja upravnog postupka i rješavanja
prvostepenih i drugostepenih postupaka; priprema podatke, izvještaje i analize o stanju
u oblasti kojom rukovodi i predlaže mjere za unapređenje istih; obavlja i druge poslove
po nalogu ministra.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.975,05 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, stečena diploma visokog obrazovanja – pravne i upravne struke
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za
državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH:
Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi, Ul. Ante
Starčevića bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, sa pozivom na broj: 06-30-8-
843/22”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 15.11.2022

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.