fbpx

Prijem 11 nastavnika JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

Prijem 11 nastavnika JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

Opis radnog mjesta
JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“ KOZARSKA DUBICA
Dositejeva bb , 79240 Kozarska Dubica
tel. ++387 52 416-306 faks: ++387 52 424-370
E-mail:ss34@skolers.org

Na osnovu člana 106.stav1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl .glasnik Republike Srpske“broj:41/18 , 35/20 i 92/20) direktor škole raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

– Nastavnik medicinske grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar , 20 časova , na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom …..1 izvršilac;
– Nastavnik medicinske grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar , 15 časova , na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom …..1 izvršilac
– Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023..godine,sa radnim iskustvom …………1 izvršilac,
– Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2022..godine,sa radnim iskustvom …………..1 izvršilac,
– Nastavnik matematike,5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,pripravnik……………1 izvršilac
– Nastavnik katoličke vjeronauke,1 čas , na određeno vrijeme, do 31.08.2023.sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi……..1 izvršilac,
– Nastavnik islamske vjeronauke,5 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi….1 izvršilac
– Nastavnik stručnih predmeta u struci mašinstvo i obrada metala ,5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,…………..1 izvršilac
– Nastavnik kuvarstva,4 časa , na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,sa radnim iskustvom………1 izvršilac
– Nastavnik za predmet usluživanje,konobar 2 časova , na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,sa radnim iskustvaom…………..1 izvršilac
– Nastavnik fizike i tehničke fizike sa elektrotehnikom, 9 časova,na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,pripravnik ………….1 izvršilac
– Nastavnik teorije i prakse za zanimanje kozmetički tehničar,16 časova( 10 teorije , 6 praktične nastave),na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom …..1 izvršila
Posebni uslovi radnog mjesta
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“br.1/16 i 66/18), ,kao i uslove iz člana 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.41/18 ,35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) ,Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl.glasnik Republike Srpske broj:120/20). .
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Sl.glasnik RS“broj 24/19).

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:
15 Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – uvjerenjem o državljanstvu,
16 Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouptrebe i iskorištavanja djece.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4.i 5.za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat koji se javlja na konkurs.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterjumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent .odnosno
zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod kojeg/ih je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno isustvo.
Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga je preračunati u puno radno vrijeme.
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul.Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za prijem radnika će 18.08.2022.godine obaviti testiranje sa početkom u 09:00 časova, a intervju sa kandidatima sa početkom u 10.00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua,te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Kozarska Dubica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.