fbpx

Prijem 11 profesora JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” ČAJNIČE

JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” ČAJNIČE

Prijem 11 profesora JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” ČAJNIČE

Opis radnog mjesta
JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”
ČAJNIČE

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 24/19), JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče, raspisuje

K O N K U R S

1. Profesor fizike – 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2023. godine,
2. Profesor psihologije – 2 časa sedmično, bez iskustva, do 31.08.2023. godine,
3. Profesor likovne kulture – 2 časa sedmično, sa iskustvom do 31.08.2023. godine,
4. Profesor srpskog jezika – 10 časova sedmično, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme,
5. Profesor matematike – 18 časova sedmično, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme,
6. Profesor matematike – 6 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2023. godine,
7. Profesor sociologije – 2 časa sedmično, bez iskustva, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,
8. Profesor filozofije i sociologije – 4 časa sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,
9. Profesor vjeronauke – 8 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2023. godine,
10. Profesor ekonomske grupe predmeta – puna norma, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme i
11. Profesor ekonomske grupe predmeta – 6 časova teorije i 6 časova praktične nastave u četvrtom stepenu, bez iskustva, do 31.08.2023. godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ 120/20).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
9. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.
11. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava 12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;
13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;
14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).
Uvjerenja iz tačke 10. i 11. – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 19.08.2022. godine za profesora fizike u 0800 časova , za profesora psihologije u 0830 časova, profesora likovne kulture u 900 časova, profesora vjeronauke u 930 časova, profesora srpskog jezika u 1000 časova, profesora matematike u 1100 časova, profesora ekonomske grupe predmeta u 1200 časova, profesora sociologije u 1230 časova, profesora sociologije i fi lozofije u 1300 časova.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 11

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Čajniče

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.