fbpx

Prijem 12 nastavnika JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

Prijem 12 nastavnika JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

Opis radnog mjesta

REPUBLIKA SRPSKA
JU OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ SRBAC

JU OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac, zastupana po direktoru škole Rađević Jokić Manueli,na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,br.81/22), raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 6 nastavnih časova;
2. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 8 nastavnih časova,
3. Nastavnik osnova informatike: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 8 nastavnih časova;
4. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 6 nastavnih časova,
5. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 12 nastavnih časova,
6. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 8 nastavnih časova,
7. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,puna norma
8. Voditelj boravka, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa, sa nepunim radnim vremenom od 50% radnog vremena.
9. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, puna norma;
10.Voditelj produženog boravka: 3 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme;
11.Voditelj produženog boravka: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2022/2023 godine, puno radno vrijeme;
12.Voditelj produženog boravka: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2022/2023 godine, 50% radnog vremena.

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje cetirikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16,66/18,119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:81/22) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18,26/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18,26/19).
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu pomenutog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 06.10.2022.godine u 13 sati u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 12

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Srbac

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.