fbpx

Prijem 12 profesora JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

Prijem 12 profesora JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

Opis radnog mjesta
JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC
CARA LAZARA 6
76 230 ŠAMAC

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Jednog doktora medicine, na punu nedjeljnu normu, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
2. Jednog profesora matematike za 8 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
3. Jednog profesora medicinske grupe predmeta, magistra farmacije, za 10 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to 31.08.2023. godine.
4. Jednog profesora njemačkog jezika, za 4 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.
5. Jednog profesora srpskog jezika za 3 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.
6. Jednog profesora prava, za 10 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
7. Jednog profesora kulture religije za 3 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
8. Jednog profesora latinskog jezika za 2 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
9. Jednog profesora informatike za 18 časova nastave sedmično, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
10. Jednog profesora informatike za 9 časova nastave sedmično, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
11. Jednog bibliotekara, na puno radno vrijeme, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
12. Jednog profesora hemije za 14 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja ili radnice sa bolovanja, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
– da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.
3. Potrebna dokumentacija
Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.(ne treba za pripravnika)
-uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita. (ne treba za pripravnika)
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (ne treba za pripravnika)
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove, odnosno pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 04.10.2022. godine.
Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 07.10.2022 godine u 11,00 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 12

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Šamac

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.