fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ„Aleksa Jakšić“ Milići

JU OŠ„Aleksa Jakšić“ Milići

Prijem 2 nastavnika JU OŠ„Aleksa Jakšić“ Milići

Opis radnog mjesta
JU OŠ„Aleksa Jakšić“ Milići , raspisuje:
KONKURS
za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik biologije – 6 časova- 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine (lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom) .
2. Nastavnik geografije- 4 časa – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine (lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom).

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/1, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske ” broj: 77/09, 86/10 i 25/10).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. ( „ Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18. i 26/19.) Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.Prijava na konkurs ( potpisanu od strane kandidata ), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
8. Dodatak diplomi ,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
9.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
12.Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
14.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandida,nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasivanja radnog odnosa,
15.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , prije zasnivanja radnog odnosa.
16. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti ,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava;
17.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje po rednim brojem 16. i 17. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 16.08.2022. godine (utorak) u 09,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje i dnevnom listu «Glas Srpske» Banja Luka.
Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Jovana Jovanovića Zmaja broj 3 75446 Milići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Milići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.