fbpx

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “
T R E B I Nj E

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1) Nastavnik matematike – puna norma, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
2) Nastavnik fizičkog vaspitanja – 3 časa u nastavi , položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,

■ Na sva radna mjesta primaju se kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana i položenim stručnim ispitom.
■ Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.
■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 114. stav (5) („Službeni glasnik RS“ br. 81/22).

Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).
Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će OBAVEZNO navesti na koje radno mjesto konkuriše, adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),
■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8. Uvjerenje o radnom iskustvu od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,
9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
10 . Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u PETAK, 03.02.2022.godine,po sljedećem rasporedu:
Nastavnik matematike, puna norma: Test u 12 časova, Intervju 13 časova;
Nastavnik fizičkog vaspitanja, tri časa u nastavi: Test u 12 časova, Intervju 13 časova;

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.
• Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
• Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Trebinje

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.