fbpx

Prijem 2 profesora JU Gimnazija Banja Luka

JU Gimnazija Banja Luka

Prijem 2 profesora JU Gimnazija Banja Luka

Opis radnog mjesta
JU Gimnazija, Banja Luka
Ul.Ul. Zmaj Jovina br.13
78000 Banja Luka

Na osnovu odredbi člana 132. stav 3. tačka 13., a u vezi sa odredbama članova 104., 106., 107., 108. i 124. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), i odredbi člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) i odredbi člana 32. Statuta JU Gimnazije Banja Luka, direktor Škole raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma, 7 časova, na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. god.;
2. Profesor filozofije, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma, 18 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;
3. Radni odnos iz tačke 1. i 2. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), odredbama članova 1.-25. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) i odredbama članova 1.- 8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 120/20).
Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;
5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;
6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa;
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju);
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);
9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži podatke iz kojih se jasno vidi:
• vrsta posla,
• stepen stručne spreme,
• dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
• nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 05.10.2022. godine u 12.40 časova, u prostorijama JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br.13, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.