fbpx

Prijem 2 profesora JU OŠ „ Jovan Cvijić“ Banja Luka

Prijem 2 profesora JU OŠ „ Jovan Cvijić“ Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Onovna škola „ Jovan Cvijić“
Ul.Đure Jakšića br14
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovna škola „ Jovan Cvijić“ Banja Luka raspisuje:

К O N К U R S
za popunu radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja na određeno vrijeme, do 31.08.2021. 4 časa redovne nastave – jedan izvršilac
2. Profesor razredne nastave, na neodređeno radno vrijeme – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br. 44/17 , 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS broj: 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . – Dostavlja kandidat.
Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19):
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 10.09.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Jovan Cvijić“ Banja Luka, Đure Jakšića 14, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ZA КONКURS“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvršilaca:

Datum isteka: ..

Datum objave: 26.08.2020

Lokacija: Bilo gdje