fbpx

Prijem 2 profesora JU OŠ „Jovan Dučić“ Šekovići

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Jovan Dučić“ Šekovići

Prijem 2 profesora JU OŠ „Jovan Dučić“ Šekovići

Opis radnog mjesta
JU Osnovne škole „Jovan Dučić“ Šekovići, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini

1. Profesor razredne nastave- 1-izvršilac – pripravnik na određeno vrijeme 12 mjeseci i
2. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja -3 izvršioca – pripravnik na određeno vrijeme-12 mjeseci

U radni odnos primaju se lica po „Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika „ JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS .

Posebni uslovi radnog mjesta
Za navedena radna mjesta prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“,br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS“ br. 77/09, 86/10,25/14 i 76/15) .
Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,
5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacije ,naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:74/18 i 26/19), i to:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
3)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremne prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 04.10.2022. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Jovan Dučić“ Šekovići.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu. Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili intervju , smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 , 75450 Šekovići , sa naznakom -prijava na konkurs – Tel:056/653-206.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Šekovići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.