fbpx

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ Banja Luka

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ Banja Luka

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“
BANjA LUKA
Marka Lipovca 1

Na osnovu člana 125. i člana 152. stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09, 86/10 ,25/14 i 75/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa broj: 28/23 od 16.1.2023.godine, direktor Javne ustanove Osnovna škola „ Ivan Goran Kovačić“ Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S
za popunu radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac
2. Nastavnik matematike, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac
3. Nastavnik fizike, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS br. 81/22 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS br. 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa Zakonom.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnostikoje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,
5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 81/22 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje kandidata pod rednim brojem 1. će se obaviti dana 31.1.2023.godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova, a pod rednim brojem 2. i 3. istog dana sa početkom u 13,00 časova.
Nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Ivan Goran Kovačić“ Banja Luka, Marka Lipovca 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS “.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 3

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.