fbpx

Prijem 3 profesora JU OŠ “19. APRIL” Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “19.APRIL” DERVENTA

Prijem 3 profesora JU OŠ "19. APRIL" Derventa

Opis radnog mjesta
JU OŠ “19.APRIL” DERVENTA
SVETOG SAVE 4
74 400 DERVENTA

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1.Nastavnik/profesor matematike, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac
2. Profesor razredne nastave – voditelj u produženom boravku, puna norma, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac
3. Profesor razredne nastave -puna norma, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa neplaćenog odsustva – 1 izvršilac
Posebni uslovi radnog mjesta
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16,66/18,91/21 ) i čl. 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18, 26/19), te posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18, 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18, 26/19).

Potrebna dokumenta:
– Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
– Uvjerenje o položenoj pedagoško -psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško -psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
− Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
−Uvjerenje o državljanstvu,
−Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
−Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 31.01.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, a intervju istog dana , sa početkom u 10,00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „19.april“ Derventa
Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa
sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 3

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Derventa

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.