fbpx

Prijem 3 profesora JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA

Prijem 3 profesora JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA Derventa

Opis radnog mjesta
JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA
SVETOG SAVE 1
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

Direktor Srednje škole „JU Stručna i tehnička škola“ iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

I – Profesor mašinske grupe predmeta
– Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi
– Na određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine – 30.06.2023.godine)
– Puna norma
– Broj izvršilaca 1.

II- Profesor mašinske grupe predmeta
– Sa radnim iskustvom,potreban položen stručni ispit za rad u nastavi
– Na određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine – 30.06.2023.godine)
– 13 časova
– Broj izvršilaca 1.

III – Diplomirani pravnik,
– Sa radnim iskustvom ,potreban položen stručni ispit za rad u nastavi
– Na određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine – 30.06.2023.godine)
– 12 časova
– Broj izvršilaca 1.
Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2. da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
Potrebna dokumentacija:
Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Prijava na konkurs (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona)
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent .
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca,( obavezno uvjerenje da sadrži vrstu posla koju je radnik obavljao i stručnu spremu potrebnu za taj posao)
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18,35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava:
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
„ JU Stručna i tehnička škola“, ul. Svetog Save br 1., Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.
Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 06.02.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Napomene:
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Derventa

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.