fbpx

Prijem 4 nastavnika JU OŠ “Sveti Sava” Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ

Prijem 4 nastavnika JU OŠ "Sveti Sava" Doboj

Opis radnog mjesta
JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ
STEVANA SINĐELIĆA 10
74 000 DOBOJ

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

I
Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:
1. Nastavnik istorije, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
2. Nastavnik razredne nastave, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
3. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
4. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
II
1. Nastavu i druge oblike obrazovno – vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:
a) Istorija:
1) profesor istorije,
2) profesor istorije i geografije,
3) diplomirani istoričar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju ili višu pedagošku školu, grupa istorija ili istorija sa nekim drugim predmetom, gdje je istorija najmanje ravnopravan predmet u grupi predmeta,
5) profesor istorije i latinskog jezika,
6) diplomirani istoričar.

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:
1) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

3. Poslove voditelja produženog boravka može da obavlja:
1) profesor razredne nastave ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za vaspitno – obrazovni rad sa učenicima od prvog do petog razreda
4. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17).
5. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
6. Ukoliko se na raspisani Konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata pripravnika, izuzev za radno mjesto Voditelj produženog boravka.

III
Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
1. ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 31.1.2023. godine sa početkom u 1800 sati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

V
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII
Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.
Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

VIII
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:
JU Osnovna škola “Sveti Sava” Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX
Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Doboj

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.