fbpx

Prijem 4 vaspitača JPU Dječiji vrtić Bambi Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JPU Dječiji vrtić Bambi Rogatica

Prijem 4 vaspitača JPU Dječiji vrtić Bambi Rogatica

Opis radnog mjesta
JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA
DJEČIJI VRTIĆ “BAMBI” ROGATICA

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 79/15, 63/20 i 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 9/21) i člana 50. Statuta, direktor Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić „Bambi“ Rogatica, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u JPU Dječiji vrtić „ Bambi“ Rogatica

I – Direktor JPU Dječiji vrtić „ Bambi“ Rogatica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JPU Dječiji vrtić „ Bambi“ Rogatica, i to radna mjesta:

1. Vaspitač………………………..1 izvršilac, na određeno vrijeme,
2. Vaspitač………………………..3 izvršioca, na određeno vrijeme (pripravnik)

Posebni uslovi radnog mjesta
II – Opšti uslovi:
Opšti uslovi za sve kandidate su:
1. da su državljani Republike Srpske odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godine,
3. da su radno sposoban,
4. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje djecije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljnje maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
5. da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanjem djece,
6. da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ikorišćavanje djece i ,aloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije porngrafije,oduzimanja maloljetnog lica, zapuštnje i zlostavanje maloljetnog lica i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III- Posebni uslovi:
-VSS- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača.
– položen stručni ispit za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
-dvije godine radnog iskustva

IV – Potrebna dokumenta:
Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu koja sadrži i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa,kao i dokaze odnosno dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi kako slijedi:
1. uvjerenje o državljanstvu),
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. uvjerenje da nije osuđivan/a,
5. uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
7. ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
9. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
11. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodvca
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
14. 14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu outvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.Ustanova će pribaviti službenim putem.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

V – Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i oglasnoj tabli JPU Dječiji vrtić „Bambi Rogatica.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JPU Dječiji vrtić „Bambi“ Rogatica, Trg oslobodilaca 14,73 220 Rogatica, sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Dana, 30.01.2023. godine, (ponedjeljak) u 12 časova u prostorijama JPU Dječiji vrtić „Bambi“ Rogatica, Trg oslobodilaca 14, obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Rogatica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.