fbpx

Prijem 5 državnih službenika Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Prijem 5 državnih službenika Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-13/16) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“,
br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i
postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Ministarstva
unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Agencija za državnu
službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova
Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
Radna mjesta:
01.Načelnik Odjela – Odjel za informacijski sustav – Sektor za potporu – Uprava
za administraciju i potporu – 1 (jedan) izvršitelj
02.Načelnik Odjela – Odjel za vezu i zaštitu podataka – Ured komesara policije –
Uprava policije – 1 (jedan) izvršitelj
03.Viši stručni suradnik za pravne i upravne poslove – Odjel pravnih, upravnih i
inspekcijskih poslova – Sektor za administraciju – Uprava za administraciju i
potporu – 1 (jedan) izvršitelj
04.Viši stručni suradnik za pravne i upravne poslove iz oblasti zaštite od požara
i ekspozija – Odjel za zaštitu od požara i eksplozija – Sektor za administraciju
– Uprava za administraciju i potporu – 1 (jedan) izvršitelj
05.Stručni suradnik za pravne poslove – Odsjek za administraciju i porporu
Mostar – Sektor za administraciju i Sektor za potporu – Uprava za
administraciju i potporu – 1 (jedan) izvršitelj
01.Opis poslova: Organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjela; raspoređuje
poslove na službenike i namještenike i daje bliže naputke o načinu obavljanja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti
Odjela; redovito usmeno ili pismeno upoznaje rukovoditelja osnovne organizacijske
jedinice u čijem se sastavu nalazi. O stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
postupa po nalozima rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice i obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Odjela kojim rukovodi, te druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.
02.Opis poslova: Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjela; raspoređuje
poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjela;
redovito usmeno ili pismeno upoznaje rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice u
čijem se sastavu nalazi, o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji
postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima
rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti
Odjela. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad
odgovara neposrednom rukovoditelju.
03.Opis poslova: Izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje
odobrenja, suglasnosti, registriranje i druge akte predviđene zakonom i drugim propisima;
pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih, pravnih objašenjenja, sastavlja
podneske (zahtjeve, zamolnice, žalbe i sl.) i obavlja druge poslove pravne pomoći
sukladno zakonu; daje primjedbe i mišljenja na nacrte propisa; sudjeluje u izradi općih
akata Ministarstva; obavlja poslove upravnog rješavanja u prvom stupnju iz nadležnosti
Odjela; provodi drugostupanjski upravni postupak i priprema rješenja po žalbama na
prvostupanjska rješenja organizacijskih jedinica u svezi građanskih stanja, promjene
osobnog imena, osobne iskaznice, jedinstveni matični broj građana, prebivalište i
boravište građana, registraciju vozila, putnih isprava; daje stručne naputke
organizacijskim jedinicama u cilju jedinstvenog postupanja prilikom primjene propisa iz
oblasti unutarnjih poslova; pruža pravnu i stručnu pomoć građanima u ostvarenju njihovih
prava iz oblasti državljanstva, građanskih stanja i putnih isprava.Obavlja i druge poslove
po nalogu neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.
04.Opis poslova: Izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja,
suglasnosti, registriranje i druge akte predviđene zakonom i drugim propisima kojima se
regulira zaštita od požara i eksplozija; pruža pravnu pomoć građanima davanjem
stručnih, pravnih objašnjenja, sastavlja podneske i obavlja druge poslove pravne pomoći
sukladno zakonu; daje primjedbe i mišljenja na nacrte propisa; obavlja poslove upravnog
rješavanja u prvom stupnju iz nadežnosti Odjela. Obavlja i druge poslove po nalogu
neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.
05.Opis poslova: Rješava upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; vodi
postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje
odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; provodi administrativno izvršenje rješenja i
zaključke, sukladno zakonu. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01:
– VSS – stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – strojarski,
elektrotehnički ili informatički fakultet
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke
školske spreme
Poziciju 02:
– VSS – stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –
elektrotehnički, strojarski, informatički ili drugi srodan fakultet
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke školske
spreme
Poziciju 03:
– VSS – stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne i
upravne struke
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne
spreme
Poziciju 04:
– VSS – stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne
struke
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sjecanja visoke stručne
spreme.
Poziciju 05:
– VSS – stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 180 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne i
upravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke
školske spreme
Napomena:
Sukladno Odluci o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za osobe koja su predmet
sigurnosne provjere u MUP-u HN Ž/K za koje je potrebno izdavanje dozvole za pristup
tajnim podacima iz BiH, broj: 02-01-36-1394/14 od 05.01.2015. godine, broj: 02-01-04-
1312/18 od 03.12.2018. godine i broj: 02-01-30-1284/22 od 08.11.2022. godine za
naprijed navedena radna mjesta izabrani kandidati će prije postavljenja/zasnivanja
radnog odnosa biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama za zasnivanje radnog odnosa i
izdavanje dozvole za pristup podacima određenog stupnja tajnosti sukladno Zakonu o
zaštiti tajnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09), podzakonskim i drugim
aktima, te kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje neće biti postavljeni na
naprijed navedeno radno mjesto.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici
Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu,
Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi procedure javnog natječaja zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta
javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne
procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biti će isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom
kantonu, ul. Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu
unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, sa pozivom na
broj: 15-30-8-78/22“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBIH

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 06.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Mostar

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.