fbpx

Prijem 5 nastavnika JU OŠ „Sveti Sava“ Foča

JU OŠ „Sveti Sava“ Foča

Prijem 5 nastavnika JU OŠ „Sveti Sava“ Foča

Opis radnog mjesta
JU OŠ „Sveti Sava“
Foča

K O N K U R S

1. NASTAVNIK OSNOVA INFORMATIKE – 1 izvršilac na 5 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;
2. NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANjA – 1 izvršilac na 7 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;
3. NASTAVNIK FRANCUSKOG JEZIKA – 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;
4. NASTAVNIK BIOLOGIJE – 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;
5. NASTAVNIK MATEMATIKE – 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Posebni uslovi radnog mjesta
Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;
b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/2017, 31/2018, 84/2019, 35/2020 i 63/2020), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:
1. Uvjerenja o državljanstvu;
2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
8. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem.
9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/2018 i 26/2019) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.
Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu zatraženim konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);
3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla;
– stepen stručne spreme i
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi), i to:
1. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, i
3. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu Škole.
*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:
– 18.8.2022. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
– 19.8.2022. godine, intervju sa početkom u 11.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Foča

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.