fbpx

Prijem 5 profesora Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka

Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka

Prijem 5 profesora Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka,
Ul.Save Kovačevića bb,
78000 Banja Luka

Broj: 1308/22
Dana, 18.11.2022. godine

Na osnovu člana 54., 113., 114., 122., 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22); Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka, raspisuje

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta

1. Voditelj produženog boravka – puna norma – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme – 2 izvršioca;

2. Voditelj produženog boravka – puna norma – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac;

3. Profesor/nastavnik razredne nastave – puna norma – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 2 izvršioca;

4. Profesor/nastavnik razredne nastave – puna norma – pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac;

5. Profesor/nastavnik njemačkog jezika – nepuna norma – 6 časova – lice sa radnim iskustvom i ploženim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, – 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22 ), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci;
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19):
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 07.12.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić“ Banja Luka, Save Kovačevića bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS “.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.