fbpx

Prijem 5 profesora JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci

JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci

Prijem 5 profesora JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci

Opis radnog mjesta
JU OSNOVNA ŠKOLA “BOŠKO BUHA”
ŠTRPCI, UVAC

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), direktor JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor fizike – 1 izvršilac na 58,3% norme, pripravnik – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2023. godine;
2. Profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac na 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do 31. avgusta 2023. godine;
3. Profesor biologije – 1 izvršilac na 41,7% norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2023. godine;
4. Voditelj jutarnjeg čuvanja – 1 izvršilac na 50% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najduže do 30. juna 2023. godine;
5. Voditelj jutarnjeg čuvanja – 1 izvršilac na 41,7% radnog vremena sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najduže do 30. juna 2023. godine;

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članovima 5 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22).
Kandidat za voditelja jutarnjeg čuvanja treba da ispunjava i uslove propisane članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/19 i 13/20).
Kandidati za ostala radna mjesta treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod brojevima 2,3. i 5.);
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da
je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod brojevima 2,3. i 5.);
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.
Komisije će otvarati pristigle koverte 03.10.2022. godine u 13:00 i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 06.10.2022. godine u sljedećem terminu: testiranje u 12:30, intervju u 13:15.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs pod rednim brojem __“ na adresu: JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Štrpci

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.