fbpx

Prijem 5 profesora JU OŠ ”MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ''MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

Prijem 5 profesora JU OŠ ''MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD GRADIŠKA
JU OSNOVNA ŠKOLA ”MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI
78 405 GORNjI PODGRADCI – GRADIŠKA
Tel.051/899-011; 899-012

K O N K U R S
za prijem radnika

1. PROFESOR/NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme, odnosno do 30.09.2023., godine, bez radnog iskustva – pripravnik (PO Šimalovska)
2. PROFESOR/NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog bolovanja, a najdalje do 03.12.2023. godine, – pripravnik (PO Bistrica)
3. VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme, – diplomirani pedagog sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, do kraja školske godine tj. do 31.08.2023.godine
4. VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršioc, puna norma, na neodređeno vrijeme – profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za rad u vaspitno obrazovnom procesu.
5. PROFESOR/NASTAVNIK NjEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršioc, nepuna norma (6 nastavnih časova), na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, u Centralnoj školi G.Podgradci do kraja školske godine tj. do 31.08.2023.godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
• OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualna zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4.i 5. za izabranog kandidata Škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
• POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka na određeno vrijeme, i na neodređeno vrijeme, i nastavnik njemačkog jezika;
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka na određeno vrijeme i na neodređeno vrijeme, i nastavnik njemačkog jezika;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.
Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti u prostorijama centralne škole u Gornjim Podgradcima po slijedećem rasporedu:
– za kandidate pod tačkom 1.,2.,3. i 4. će se organizovati 30.09.2022. godine, u 13.00 a intervju isti dan sa početkom u 14.00 časova,
– za kandidate pod tačkom 5. će se organizovati 04.10.2022. godine, u 13.00 a intervju isti dan sa početkom u 14.00 časova
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua . Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema, kritreijuama za prijem u radni odnos i način bodovanja u osnovnoj školi(Sl.glasni RS br:74/18 i 26/19.)
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačnu adresu stanovanja i kontakt telefona ( po mogućnosti broj mobilnog telefona ).
Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE“ Banja Luka.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.
Adresa škole je:
JU Osnovna škola „Mladen Stojanovi“ Gornji Podgradci
Gornji Podgradci 78 405 , grad Gradiška
sa naznakom – „Prijava na konkurs, ne otvarati“

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Podgradci

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.