fbpx

Prijem 5 radnika JU OŠ „Danilo Borković “ Gradiška

Prijem 5 radnika JU OŠ „Danilo Borković “ Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA „DANILO BORKOVIĆ“ GRADIŠKA
Broj: 1147 / 2020

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske br.44/17,31/2018, 84/19, 35/20, 63/20 ) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi Službeni glasnik Republike Srpske br.74/18 i 26/2019 ), raspisuje se

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. PROFESOR / NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA – 1 izvršilac , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno radno vrijeme do 31.12.2020. god. ;
2. PROFESOR /NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na neodređeno radno vrijeme;
3. PROFESOR / NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršilac za rad u produženom boravku , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;
4. PROFESOR / NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršilac za rad u produženom boravku , lice sa radnim iskustvom i odrađenim pripravničkim stažom, određeno radno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2020/2021. god. ;
5. DIPLOMIRANI PEDAGOG – 1 izvršilac za rad u produženom boravku , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno radno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2020/2021.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i kontakt telefonom ) , dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos ( orginal ili ovjerenu fotokopiju):

OPŠTI USLOVI :
-Uvjerenje o državljanstvu ( da je državljanin RS, BiH );
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte (da je punoljetan ) ;
-Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci );
-Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , službene dužnosti, trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala ,službene dužnosti, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS br., 44/17 , 31/18, 84/19 , 35/20 , 63/20 ) i važećeg Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Sl. glasnik RS br. 74/18 , 26/19 ) .

POSEBNI USLOVI :
-Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio n pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obeveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi , – nije potrebno za radno mjesto pod rednim brojem četiri ( 4 ) .
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – nije potrebno za radno mjesto pod rednim brojem četiri ( 4 ) .
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 44/17, 31/18, 84/19 ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS br. 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos izvšiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS br. 44/17, 31/18 , 84/49, 35/20 , 63/20 ), Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br 74/18 , 26/19) a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda RS , br. U – 83/14 od 24.02.2016. god.

Pozivaju se kandidati da na Prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. ( JU Osnovna škola „Danilo Borković “ Ulica „Majora Milana Tepića „ br.19 ; 78 400 Gradiška, sa naznakom „ZA KONKURS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju će se obaviti 11.11.2020. godine (srijeda) u 12;00 časova u prostorijama Škole .
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu Škole u petak 06.11.2020. godine .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju .
Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca:

Datum isteka: ..

Datum objave: 28.10.2020

Lokacija: Bilo gdje