fbpx

Prijem 6 nastavnika JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

Prijem 6 nastavnika JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

Opis radnog mjesta
JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ
KARAĐORĐEVA BB
74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta (diplomirani ekonomista)- 1 izvršilac, 16 nastavnih časova, na neodređeno radno vrijeme, lice sa radnim iskustvom,
2. Nastavnik muzičke kulture (diplomirani muzički umjetnik, diplomirani kompozitor, diplomirani teoretičer umjetnosti, akademski muzičar, diplomirani muzičar-muzički pedagog ili diplomirani muzički pedagog, diplomirani muzičar – kompozitor ili diplomirani kompozitor, diplomirani muzičar – dirigent ili diplomirani dirigent, diplomirani muzičar- muzikolog ili diplomirani muzikolog, diplomirani etnomuzikolog) – 1 izvršilac, 2 nastavna časa, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3. Nastavnik praktične nastave u zanimanju ugostiteljski tehničar (menadžer hotelijerstva -gastronom, menadžer hotelijerstva-restorater, diplomirani menadžer turizma)– 1 izvršilac, 6 časova, na određeno radno vrijeme do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
4. Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći-teorija (doktor medicine- specijalista za socijalnu medicinu, doktor medicine, diplomirana medicinska sestra) – 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
5. Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći-praktična nastava (diplomirana medicinska sestra, viša medicinska sestra – tehničar) – 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
6. Nastavnik ekologije, botanike i higijene u zanimanju frizer (profesor biologije, diplomirani biolog) – 1 izvršilac, 8 časova, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS“ broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).
U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u utorak, 4. 10. 2022. godine u 13.00 časova. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 6

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Teslić

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.