fbpx

Prijem 7 nastavnika JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik

JU OŠ "Sveti Sava" Zvornik

Prijem 7 nastavnika JU OŠ "Sveti Sava" Zvornik

Opis radnog mjesta
Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Zvornik,

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik istorije na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 2 časa redovne nastave, pripravnik- 1 izvršilac.
2. Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 8 časova redovne nastave, pripravnik- 1 izvršilac.
3. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 17 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom- 1 izvršilac.
4. Nastavnik matematike i fizike na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2023. godine, 14 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.
5. Nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 9 časova redovne nastave- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.
6. Nastavnik ruskog jezika na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 2 časa redovne nastave- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.
7. Defektolog u posebnom odjeljenju na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).
Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 81/22).
Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
12) uvjerenje o državljanstvu,
13) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,
14) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
15) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
16) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 14. i 15. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 6.10.2022. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava“ Zvornik.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banja Luka.
Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: “Prijava na konkurs” i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Kontakt telefon: 056/490-615

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Zvornik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.