fbpx

Prijem 7 nastavnika JU Osnovna škola“Vuk Karadžić“ Novi Grad

JU Osnovna škola“Vuk Karadžić“ Novi Grad

Prijem 7 nastavnika JU Osnovna škola“Vuk Karadžić“ Novi Grad

Opis radnog mjesta
JU Osnovna škola“Vuk Karadžić“ Novi Grad,
Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad
Broj: 525-3/22.

U skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 u 63/20), Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad, r a s p i s u j e:

KONKURS
za popunu upražnjeih radnih mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet „matematika“ – puna norma časova – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
2. Nastavnik za nastavni predmet „njemački jezik“ – 10 časova – 1 izvršilac do kraja Školske 2022/23. godine, a najkasnije do 31.08.2023. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3. Nastavnik za nastavni predmet „engleski jezik“ – 16 časova – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Nastavnik za nastavni predmet „istorija“ – 6 časova – 1 izvršilac do kraja Školske 2022/23. godine, a najkasnije do 31.08.2023. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5. Nastavnik za nastavni predmet „biologija“ – 10 časova – 1 izvršilac do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
6. Nastavnik razredne nastave – puna norma – 1 izvršilac do kraja Školske 2022/23. godine, a najkasnije do 31.08.2023. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
7. Nastavnik razredne nastave – puna norma – 1 izvršilac do kraja Školske 2022/23. godine, a najkasnije do 31.08.2023. godine – pripravnik.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16, 66/18 u 91/21) ,kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).
Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:
– da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
– da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
– da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti(ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
– uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavno-obrazovnom procesu (za radna mjesta označena rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5. i 6.),
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta označena rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5. i 6.),
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju i testiranje će se održati dana 17.08.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19)
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „za konkurs“, dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Vuk Karadžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Novi Grad

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.