fbpx

Prijem 8 nastavnika JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Prijem 8 nastavnika JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Opis radnog mjesta
JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, raspisuje,

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanjima prehrambeni prerađivač i pekar – 26 časa redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2023. godine (diplomirani inženjer prehrambene tehnologije);
2. nastavnik stručnih predmeta u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanjima prehrambeni prerađivač i pekar – 13 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine (diplomirani inženjer prehrambene tehnologije);
3. nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo – 20 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 28.02.2023. godine (diplomirani farmaceut, magistar farmacije);
4. nastavnik stručnih predmeta/praktične nastave u struci Zdravstvo – 10 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine (diplomirani farmaceut, magistar farmacije);
5. nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo – 20 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme (doktor medicine);
6. nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo – 16 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine (doktor medicine);
7. nastavnik praktične nastave u zanimanju frizer – 5 časova redovne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine (frizer-specijalista, peti stepen ili strukovni kozmetičar estetičar) i
8. nastavnik islamske vjeronauke – 11 časova redovne nastave, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme (profesor teologije ili islamske vjeronauke).

Posebni uslovi radnog mjesta
I Uslovi Konkursa:
Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24/19), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15) za radna mjesta u stručnim i tehničkim školama i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 120/20) za radna mjesta u gimnaziji.

OPŠTI USLOVI:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je punoljetan;
3. da je radno sposoban;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:
5. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
6. Izuzetno od tačke 1. posebnih uslova,poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi i lica sa drugim stepenom stručne spreme, u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15.;
7. ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
8. kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.
9. ima položen stručni ispit za rad u nastavi.
Pravo učešća na konkursu (za radna mjesta sa radnim iskustvom ) imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18, 35/20 i 92/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

II Potrebna dokumentacija:
– svojeručno potpisana prijava na Konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
– ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;
 ovjerena foto-kopija diplome o završenom obrazovanju za zvanje frizer-specijaliste, peti stepen ili strukovni kozmetičar estetičar ( za radno mjesto pod rednim brojem 7.
 uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi;
 uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi;
 dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
– uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova Konkursa;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova Konkursa za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 15.08.2022. godine u 12:00 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 15.08.2022. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 12.08.2022. godine do 15:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Konkurs.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neblagovremena i neovjerna dokumentacija neće biti razmatrana.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Srebrenica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.