fbpx

Prijem 9 nastavnika JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Prijem 9 nastavnika JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina
Karađorđeva 5,
tel.: 055/206-382, e-mail: ms011@skolers.org
Broj : 1138/22

Na osnovu člana 106 i 132, stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj : 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 125, stav 1 i člana 152, stav 3 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 81/22 ), direktor Škole r a s p i s u j e :

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik solfeđa ( osnovna muzička škola ) …………. 24 časa ( puna norma ), na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
Nastavnik klavira ( osnovna muzička škola )……. 5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, pripravnik, 1 izvršilac
Nastavnik informatike ( srednja muzička škola )…….. 6 časova, na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
Nastavnik fizičkog vaspitanja ( srednja muzička škola ) ….. 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
Nastavnik gitare ( osnovna muzička škola ) …. 12 časova, na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
Nastavnik pravoslavne vjeronauke ( srednja muzička škola ) …..4 časa, na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
Nastavnik islamske vjeronauke ( srednja muzička škola ) ….. 1 čas, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
Nastavnik audiovizuelne tehnike ( srednja muzička škola ) ….. 1 čas, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno do 31.08.2023.godine, 1 izvršilac
Nastavnik sviranja horskih partitura ( srednja muzička škola ) …….. 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, pripravnik, 1 izvršilac
Posebni uslovi radnog mjesta
Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114, stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno članu 104, stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), odnosno Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i članom 9 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( za radna mjesta u osnovnoj muzičkoj školi ), odnosno u skladu sa članom 108 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( za radna mjesta u srednjoj muzičkoj školi ), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pripravnikom se smatra lice koje se prvi put zapošljava u struci, odnosno lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan
dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, odnosno u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 05.10.2022. godine u 10,00 časova, u prostorijama JU Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, ul. Karađorđeva 5.
Škola će istaći na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, ul. Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS’ ( navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše ).

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 9

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Bijeljina

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.