fbpx

Prijem 9 profesora JU „Elektrotehnička škola“ Prijedor

JU „Elektrotehnička škola“ Prijedor

Prijem 9 profesora JU „Elektrotehnička škola“ Prijedor

Opis radnog mjesta
JU „Elektrotehnička škola“, Prijedor
Nikole Pašića 4, 79101 Prijedor
tel.: 00 387 (0)52 234 926, e-mail: ss29@skolers.org

Broj: 742/22

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), direktor Javne ustanove „Elektrotehničke škole“ Prijedor, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

– Profesor za grupu predmeta iz informacionih tehnologija (praktična nastava III razred, programiranje – izborni predmet, praktična nastava IV razred) – 10 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom …….1 izvršilac,
– Profesor za grupu predmeta iz mehatronike (osnove robotike, regulaciona i upravljačka tehnika, mjerna tehnika, automatizacija proizvodnje, izborni predmet) – 11 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za za grupu predmeta iz multimedija (audiotehnika, videotehnika, proizvodnja multimedijalnih sadržaja, primjenjena audio i video tehnika) – 16 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za za grupu predmeta iz elektroenergetike (praktična nastava, industrijska elektronika, elektroenergetski sistemi) – 10 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za predmet električni i elektronski sistemi na vozilu – 3 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za predmet ekologija i zaštita životne sredine – 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za predmet etika – 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za predmet katolička vjeronauka – 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
– Profesor za predmet islamska vjeronauka – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac,
Posebni uslovi radnog mjesta
Uslovi za učešće u konkursu:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/214) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).
Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. i člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), koja podrazumjeva:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog isčita,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće testiranje i intervju. Intervju i testiranje će se održati dana 15.08.2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske“, 24/19).
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU „Elektrotehnička škola“ Prijedor, Nikole Pašića br. 4, 79 101 Prijedor.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, a priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. stav 3. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih Komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 9

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Prijedor

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.