fbpx

Prijem državnog službenika u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo

Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo

Prijem državnog službenika u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), na zahtjev Pravobranilaštva Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo
Radno mjesto:
– Sekretar Pravobranilaštva- 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Pravobranilaštva,
koordinira rad odjeljenja u Pravobranilaštvu, odgovoran je za korištenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, pomaže Pravobraniocu u obavljanju
poslova uprave organa i po ovlaštenju Pravobranioca pokreće i provodi postupke zbog lakše
povrede službene dužnosti zaposlenika i može uvijek dati inicijativu Pravobraniocu za
pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne dužnosti, prati, usmjerava i koordinira rad
zaposlenika u Pravobranilaštvu i organizacionih jedinica Pravobranilaštva; preuzima mjere
radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova Pravobranilaštva; priprema opće i pojedinačne
akte Pravobranilaštva; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada i godišnjeg Izvještaja o
radu Pravobranilaštva; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim
državnim organima; povjerava zaposlenicima u Pravobranilaštvu obavljanje pojedinih
poslova iz svog djelokruga; brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja
Pravobranilaštva; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama Pravobranilaštva,
pravilnom korištenju sredstava i opreme Pravobranilaštva, uključujući i poslove javne
nabavke, obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa zakonom, brine o vođenje
personalne evidencije zaposlenika u Pravobranilaštvu uključujući i obavljanje finansijskih
poslova u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo i obavlja poslove koji su u vezi sa odnosima sa
javnošću. U obavljanju svoje dužnosti sekretar je odgovoran Pravobraniocu.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Kantonu Sarajevo;
-da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
– VSS- Pravni fakultet, diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih
240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja;
– najmanje šest (6) godina radnog staža u struci.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije ul.
Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Agencije ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici
Agencije, www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava
kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova,
navedenih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu Sarajevo
ul. Hamdije Čemerlića 2,
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo broj: 07-30-8-1392/22”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBIH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.