fbpx

Prijem državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona

Služba za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona

Prijem državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12,
99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”,
broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Službe za
zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona
Radno mjesto:.
 Stručni saradnik za personalne poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova:
a) vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena
evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;
b) sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka, u skladu sa
zakonom;
c) priprema i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na
prava i dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika;
d) stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast;
e) izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije
(tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.);
f) vođenje personalnih dosijea zaposlenika;
g) vođenje matične knjige – evidencija o zaposlenim radnicima, popunjavanje,
dostavljanje i čuvanje KDPL obrazaca;
h) vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o
činjenicama iz tih evidencija;
i) obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta a nisu
obuhvaćeni odredbama tačke a) – h) ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom
kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za
njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS – VII stupanj stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne
struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, odnosno
visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničkodobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Službi za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona,
sa pozivom na broj: 09-30-8-153/22“
DIRE KTO R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Služba za državnu službu FBIH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Zenica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.