fbpx

Prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), a u vezi sa članom 8. i 12a. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), te u skladu sa Odlukom o potrebi angažovanja volontera VII stepena stručne spreme u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine broj: 09/1-31-34-2-1354/23 od 13.01.2023. godine, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

1. Volonter sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – (2 izvršioca),

2. Volonter sa završenim Fakultetom političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili završen drugi fakultet – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili drugog fakulteta – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca), i

3. Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta – koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac).

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od jedne godine.

Mjesto angažovanja: Volonter će biti angažovan u sjedištu Ministarstva inostranih poslova BiH, u Sarajevu, ulica Musala br. 2.

Opšti i posebni uslovi:

Opšti uslovi:

Na Javni oglas se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22):

– da ima navršenih 18 godina života;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), volonter mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– Završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 odnosno 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 1.),

– Završen Fakultet političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili završen drugi fakultet – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili drugog fakulteta – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 2.),

– Završen Ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 3.),

– da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja,

– aktivno poznavanje jednog od diplomatskih jezika,

– poznavanje rada na računaru.

Napomena za sve kandidate:

– Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), i odredbama Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15)

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor

Potrebni dokumenti:

1. Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa

• Univerzitetska diploma ili uvjerenje (potvrda) o diplomiranju (uvjerenje (potvrda) o diplomiranju ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu obrazovanja uz fakultetsku diplomu dužni su dostaviti i dodatak diplomi (izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu fotokopiju univerzitetske diplome dostavi potvrdu visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca)

• Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s ličnim podacima i podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje li potvrdom PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji;

• Uvjerenje/potvrda/certifikat ili druga isprava o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta B2 nivoa

• Dokaz o poznavanju rada na računaru,

• Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca),

• Izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog opštinskog (gradskog) organa uprave u mjestu prebivališta, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

2. Prijava na Javni oglas

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, koja će obuhvatiti sljedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje i kraću biografiju).

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) kao dokaz da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje su se prijavili na dan početka rada.

Izabrani kandidati, dužni su dostaviti pismenu izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i ovjerenu od strane nadležnog opštinskog (gradskog) organa uprave u mjestu prebivališta (ne stariju od tri dana) da u mjestu življenja ne obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno nemaju zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Postupak izbora:

Postupak izbora kandidata prijavljenih na oglas provodi Komisija za izbor volontera koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 52/05, 102/09 i 9/15), imenuje rukovodilac institucije.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 52/05, 102/09 i 9/15), provodi Komisija za izbor.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Dostavljanje prijava:

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Ul. Musala broj 2, 71 000 Sarajevo,

sa naznakom: „Javni oglas za prijem volontera“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka utvrđenog Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.