fbpx

Prijema 4 nastavnika JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Prijema 4 nastavnika JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Opis radnog mjesta
JAVNA USTANOVA POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA
BIJELjINA
Broj: 2078/22

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor škole r a s p i s u j e

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta

1. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 2 izvršioca, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lica sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
2. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 1 izvršilac, 94% časova sedmične norme, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
3. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – OSNOVE PREDUZETNIŠTVA -DIPLOMIRANI EKONOMISTA, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
4. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najduže do 31.8.2023. godine, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (osim za radno mjesto pod tačkom 4.),
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla (osim za radno mjesto pod tačkom 4.),
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, Bijeljina, dana 1.12.2022. godine u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ”za konkurs”na protokol škole ili putem pošte na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Bijeljina

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.