fbpx

Pripravnik Opštinska uprava Čelinac

Opštinska uprava Čelinac

Pripravnik Opštinska uprava Čelinac

Opis radnog mjesta Pripravnik
Načelnik opštine Čelinac r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

– Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine i to:

– Pripravnik sa završenim fakultetom poltičkih nauka i stečenim zvanjem diplomirani novinar, 1 izvršilac,
– Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom i stečenim zvanjem dip.inž. poljoprivrede za animalnu proizvodnju stočarastvo, 1 izvršilac,
– Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom i stečenim zvanjem dip.inž. poljoprivrede , biljna proizvodnja voćarstvo i vinpgradarastvo, 1 izvršilac,
– Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom i stečenim zvanjem dip.inž. poljoprivrede za animalnu proizvodnju zootehnika, 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
– Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske i BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

– Posebni uslovi
1. Za pripravnika iz tačke I podat.1. VSS – dipl. novinar, VII sedmog stepena stručne spreme četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

Za pripravnika iz tačke I podat. 2. VSS – dipl. inženjer polljoprivrede, VII sedmog stepena stručne spreme četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

Za pripravnika iz tačke I podat. 3. VŠS dipl. inženjer poljoprivrede – završen prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera u trajanju od 3 godine koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- strukovni studij.

Za pripravnika iz tačke I podat. 4. VŠS dipl. inženjer poljoprivrede – završen prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera u trajanju od 3 godine koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- strukovni studij.

2. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zavnju.

– Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. ovjerenu kopiju diplome,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,
5. potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka II podt. 5. i 6.),
6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),
7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužani su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervja kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
– Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za izbor pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Kljajić Dragana kontakt telefon: 051/553-012.
– Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i web stranici opštine Čelinac.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 07.07.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Čelinac

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.