fbpx

Profesor biologije Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Mašinska škola Prijedor

Profesor biologije Prijedor

Opis radnog mjesta Profesor biologije Prijedor
Nikole Pašića 4,Prijedor,
tel.-faks : 052/242-871,
tel: 052/242-870,
email: ss30@skolers.org,
Broj: 1486/22
Datum: 14.11.2022.godine

Na osnovu člana 106. stav 1.i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 41/18, 35/20 i 92/20), direktor Javne ustanove Mašinske škole Prijedor, raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor biologije – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine………1 izvršilac.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) kandidat u pogledu vrste stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj : 24/19).
Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. Stav 7. i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koja ne može biti starija od šest mjeseci i koju prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19).
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenta :
1 Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine;
2 Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3 Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
4 Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5 Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
6 Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem;
7 Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju najmanje četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8 Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
9 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
10 Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
11 Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
12 Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
13 Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Glas Srpske”
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih Komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće testiranje i intervju.
Testiranje i intervju će se održati dana 25.11.2022. godine (petak) , sa početkom u 9:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu:
JU ”MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4., sa naznakom ”ZA KONKURS”

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Prijedor

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.