fbpx

Profesor engleskog jezika i književnosti Ribnik

JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić“

Profesor engleskog jezika i književnosti Ribnik

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić“ Ribnik “,
Rade Jovanića 39 e-mail: ss24@skolers.org,050-431-213

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18. i 35/20.), i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske„ , broj 24/19.), direktor JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na radno mjesto

1. Profesor engleskog jezika i književnosti , na određeno radno vrijeme do isteka rješenja za njegu djeteta – zamjena radnika , 6 časova ( 33,33 % radne norme ). Potrebno radno iskustvo minimalno jedna godina i položen stručni ispit.

Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 1/16. i 66/18.) trebaju da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18. ) i da imaju za radno mjesto :
Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 29/12., 80/14. i 83/15.);
Pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem „Službeni glasnik Republike Srpske „ 24/19.).
Kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije ):
1. Prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
3. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
7. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
8. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ;
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 03.10.2022. godine u 9,00 časova u prostorijama škole .
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjuua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečećene u koverti lično ili poštom na adresu škole ( Rade Jovanića broj 39, 790288 Ribnik ) sa naznakom za Komisiju za prijem kandidata“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Ribnik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.