fbpx

Psiholog Milići

JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“

Psiholog Milići

Opis radnog mjesta Psiholog Milići
JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ Milići

K O N K U R S
za prijem radnika na određeno vrijeme

1. Psiholog 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ili radnika sa funkcije.
Posebni uslovi radnog mjesta
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi :
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi- priložiti:
1.završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjim: diplomirani psiholog,profesor psihologije,profesor pedagogije i psihologije.priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju
2. jedna godina radnog iskustva u struci u školi, uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,
3. položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju,koju posjeduju, za bodovanje i to:
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviti će se na oglasnoj tabli škole 03.10.2022.godine.
Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 06.10.2022.godine u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar
“Milutin Milanković”
Nikole Tesle 34
75446 Milići

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Milići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.