fbpx

Ravnatelj / Direktor Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar

Ravnatelj / Direktor Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar

Radno mjesto:
01.Ravnatelj/Direktor Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar – 1
(jedan) izvršitelj
Opis poslova: Direktor/Ravnatelj organizira rad i rukovodi Arhivom, i u vezi s tim vrši
sljedeće poslove i zadatke: predlaže Vladi HNK mjere za djelotvorno i zakonito obavljanje
djelatnosti radi čijeg je vršenja Arhiv osnovan; predlaže Vladi HNK unutrašnju
organizaciju i sistematizaciju poslova, kao i osnove planova rada i razvoja; izvršava
odluke Vlade HNK; odlučuje o pravima, obavezama, i odgovornostima službenika i
namještenika iz radnog odnosa; podnosi Vladi HNK izvještaj o financijskome poslovanju;
stara se o stručnom usavršavanju službenika i namještenika Arhiva i u tom smislu
predlaže potrebne mjere; donosi rješenje o formiranju komisije za otkup arhivske građe,
za recenziju i sl.; imenuje članove redakcija stalnih ili povremenih publikacija Arhiva;
izdaje odobrenja za korištenje arhivske građe unutar Arhiva, kao i odobrenja za rad
službenicima koji nadziru rad registratura; rukovodilac je plana organiziranja i djelovanja
Arhiva u ratu; naredbodavac je za izvršenje financijskoga plana; zastupa i predstavlja
Arhiv prema trećim licima; odgovoran je za zakonitost rada Arhiva; obustavlja od izvršenja
opšti akt koji je u nesuglasnosti s Ustavom i Zakonom, i o tome obavještava nadležni
organ radi vođenja daljnjeg propisanog postupka; priprema, saziva i rukovodi sjednicama
Stručnog kolegija; obavlja i druge poslove koji su mu važećim propisima stavljeni u
nadležnost; za svoj rad odgovara Vladi HNK.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to:
– VSS, završen sedmi stepen obrazovanja društvenog usmjerenja-historijske,
pravne, ekonomske i politološke struke, odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova
– najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome
– položen stručni arhivistički ispit (arhivsko stručno zvanje arhiviste) – Napomena:
obavezno upisati: naziv, broj, datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog
obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim natječajem“.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici
Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu,
Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi procedure javnog natječaja zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta
javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne
procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biti će isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom
kantonu, ul. Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar,
sa pozivom na broj: 15-30-8-63/22“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 28.11.2022

Datum objave: 15.11.2022

Lokacija: Mostar

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.