fbpx

Sekretar sa posebnim zadatkom

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, raspisuje J A V N I   O G L A S za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Sekretar sa posebnim zadatkom

1/01 Sekretar sa posebnim zadatkom

URED SEKRETARA SA POSEBNIM ZADATKOM

1/01 Sekretar sa posebnim zadatkom

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira izradu i realizaciju zajedničkih projekata povratka izbjeglica i raselјenih lica između nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva i koordinira Ministarstva i institucije u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine na realizovanju zajedničkih projekata rekonstrukcije i povratka; koordinira rad Ministarstva sa predstavnicima međunarodne zajednice koji se bave pitanjima obnove u BiH, te izvještava Komisiju za izbjeglice i raselјena lica o implementaciji projekata i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti; koordinira aktivnosti sa Fondom za povratak; koordinira rad Koordinacionog tima za zajedničke projekte; predlaže i koordinira aktivnosti iz oblasti stambene politike; predsjedava ekspertskom grupom za stambenu studiju prema odluci Vijeća ministara BiH; Za svoj rad odgovara Vijeću ministara.

Posebni uslovi: VSS VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;  položen stručni upravni ispit; poznavanje jednog svjetskog jezika.

Status: rukovodeći državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.140.61 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za kandidate:

 • Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u dalјem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na „www.ads.gov.ba“, u dijelu „Zapošlјavanje/Vrste konkursnih procedura“.
 • Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
 • Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošlјavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državlјanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavlјanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

 • univerzitetske diplome (nostrificirane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidlјivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.
 • dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;
 • dokaza o traženom poznavanju jednog svjetskog jezika.

II Svojeručno potpisan:

 • popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na internet stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlјa samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavlјaju naknadno:

 • Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavlјenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Izuzetno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.
 • Izabrani (postavlјeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (lјekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovolјio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavlјen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavjestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isklјučivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatraće se da je odustao od svoje prijave na navedeni javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do  12.08.2022. godine, putem poštanske službe preporučenom pošilјkom na adresu:

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine“

Trg BiH br. 1

71 000  S a r a j e v o

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 12.08.2022

Datum objave: 26.07.2022

Lokacija: Mostar

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.