fbpx

Sekretar škole JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

Sekretar škole JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

Opis radnog mjesta Sekretar škole JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO
ISTOČNA ILIDžA

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole – puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16, 66/18, 91/21 – odluka Ustavnog suda RS i 119/21), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18 – odluka US, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 45/19).
(A) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
2) da ima položen stručni ispit za radno mjesto sekretara škole.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18 – odluka US, 84/19, 35/20 i 63/20). Ukoliko se na raspisani konkurs prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:
(A) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
(B) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u oblasti traženoj konkursom,
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto sekretara škole,
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 45/19).
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Testiranje kandidata će se obaviti 07.07.2022. godine u 11 sati. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 12 sati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.
Primljeni kandidat počinje sa radom od 08.08.2022. godine.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“, na adresu škole:
JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO
MLADIČKA BR 3
71 213 ISTOČNA ILIDžA

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 30.06.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Kasindo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.