fbpx

Sekretar suda Cazin

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Općinskog suda u Cazinu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Cazinu

Sekretar suda Cazin

Radno mjesto:
– Sekretar suda – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: sekretar suda obavlja sve poslove sudske uprave koje mu povjeri
predsjednik suda, a posebno: prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenika suda i
organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; preduzima mjere radi boljeg i
efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opšte i pojedinačne akte suda;
učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa
sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; vodi sve poslove oko procedure
prijema zaposlenika u radni odnos; ocjenjuje rad zaposlenika suda u skladu sa zakonom;
povjerava zaposlenicima suda obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava
redovne sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica suda, radi planiranja poslova
u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja u sudu; vodi računa o materijalno
tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda, uključujući i
poslove javnih nabavki; obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa zakonom, brine o
vođenju personalne evidencije zaposlenika suda, uključujući i pripravnike – volontere;
organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustvovanja sa posla za sudije i zaposlenike;
obavlja poslove službenika za informisanje; po ovlaštenju predsjednika suda obavlja
poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika suda; upoznaje predsjednika
suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje
potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i tako pomaže predsjedniku suda u
rukovođenju sudom; prati i proučava propise potrebne za organizaciju i rad suda; obavlja i
druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjedniku suda; sekretar je za svoj rad
odgovoran predsjedniku suda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i
uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:
– VSS-VII stepen, Pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS, od čega
najmanje 3 (tri) godine na organizacijskim poslovima,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrtka br. 3, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u
Bihaću, ul. Kralja Tvrtka br. 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon
usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili
ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova
javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje
se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih
uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu
ul. Kralja Tvrtka br.3
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Općinskom sudu u Cazinu: 13-30-8-128/22”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 27.09.2022

Datum objave: 20.09.2022

Lokacija: Cazin

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.