fbpx

Stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Olovo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo

Stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za poslove javnih nabavki – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise vezane za
procedure javnih nabavki, priprema prijedloge procedura za provođenje postupaka
javnih nabavki, u svojstvu stalnog člana učestvuje u radu Komisije koje provode
procedure javnih nabavki iz nadležnosti Općine, obavlja stručne poslove za komisije
koje provode procedure javnih nabavki, u skladu sa zakonom propisanom
procedurom priprema i izrađuje odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki,
tendersku dokumentaciju, obavještenja o javnoj nabavci, zadužuje ponude, izrađuje
zapisnike sa otvaranja ponuda, obavlja pismenu i usmenu korespondenciju sa
ponuđačima, sastavlja i šalje obavještenja, izrađuje odluke o rezultatima postupaka
javnih nabavki, izrađuje zahtjeve za mišljenje pravobranioca na ugovore, izrađuje
ugovore, pribavlja mišljenje pravobranioca na ugovore i druge akte koji se odnose na
pokrenute procedure i radi na realizaciji tih ugovora i akata, izrađuje rješenja o
imenovanju nadzornih organa i komunicira sa istim, izrađuje polugodišnje i godišnje
izvještaje iz svog djelokruga, izrađuje odluke po prigovorima na postupak javnih
nabavki i odabir izvođača, u formi prijedloga izrađuje pravilnike o javnim nabavkama,
robama i uslugama, učestvuje u provođenju politike i izvršavanju zakona, drugih
propisa i općih akata iz oblasti javnih nabavki i drugih pratećih oblasti, kao glavni
operator šalje izvještaje o zaključenim ugovorima Agenciji za javne nabavke, radi i
sve ostale poslove koji se odnose na cjelokupan i zaokružen proces nabavki, obavlja
i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pomoćnika, ostvaruje kontakte sa
Agencijom za javne nabavke i Uredom za žalbe BiH, podnosi izvještaje Agenciji za
javne nabavke BiH, izrađuje plan javnih nabavki i zadužen je za njegovo praćenje,
izrađuje rješenja po uloženim žalbama i postupa po uputama drugostepenog organa i
Suda BiH, vrši kontrolu zakonitosti svih zahtjeva za pokretanje postupka javnih
nabavki iz nadležnosti Općine, prati realizaciju ugovora, direktnih sporazuma i
okvirnih sporazuma, izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge propisa i općih akata i
usklađuje ih sa izmjenama zakona, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja
za primjenu zakona i drugih propisa i općih akata u vezi sa pitanjima iz djelokruga
rada Službe, odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno
vršenje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički
poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati
i sljedeće posebne uvjete i to:
– VSS/VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje pravnog smjera prvog,
drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u
Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji
su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti
o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi
žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i
potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se
poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom
kantonu
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Olovo,
sa pozivom na broj: 09-30-8-90/22“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 08.08.2022

Datum objave: 02.08.2022

Lokacija: Olovo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.